Darželio taryba

Lopšelio-darželio „Zylutė“ taryba (patvirtinta direktoriaus ĮSAK.  2018-09-21, Nr. V-89)

Nariai:

 

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „ZYLUTĖ“   TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

Eil. Nr. Tema, veiklos turinys Data Atsakingi asmenys
  1. Lopšelio – darželio „Zylutė“ darbo krypčių, ugdymo proceso organizavimo tvarkos bei ugdymo plano projekto svarstymas. Tarybos sudėties atnaujinimas. Rugsėjis Direktorė G. Buto
2. Lopšelio – darželio „Zylutė“ metinės veiklos programos aptarimas ir aprobavimas. Spalis Direktorė G. Buto
3. Mokesčio lengvatų taikymas ir jos patvirtinančių dokumentų pateikimas. Nemokamo vaikų maitinimo organizavimas. Rugsėjis, sausis Direktorė G. Buto Dietologė I. Ragickienė
4. Papildomojo ugdymo organizavimo būdai ir kryptys darželyje. Rugsėjis Direktorė G. Buto
5. Gautų lėšų iš 2 % tėvų pajamų mokesčio panaudojimo galimybių aptarimas. Lapkritis Direktorė G. Buto
6. Aprūpinti darželį kompiuteriais, mokomosiomis programomis, interneto paslaugomis. Sudaryti sąlygas darželio bendruomenei naudotis informacinėmis technologijomis. Mokslo metų eigoje Direktorė G. Buto
7. Tėvų švietimo, įstaigos ir tėvų bendradarbiavimo sistemos kūrimas. Visus mokslo metus Direktorės pavaduotoja ugdymui
8. Vadovų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos planų aptarimas. Balandis Direktorė G. Buto
9. Įstaigos ūkinės finansinės veiklos kontrolė. Ugdymo lėšų ataskaitos. Pusmečiais Direktorė G. Buto, Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Z. Kacilovič Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
10. Vaikų aprūpinimo ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis užsakymo tvarka. Mokslo metų eigoje Direktorė G. Buto
11. Vaikų pasiekimų vertinimas, ugdymo proceso tobulinimas. Gegužė Direktorės pavaduotoja ugdymui
12. Vaikų sveikatos stiprinimo ir apsaugos organizavimas. Mokslo metų eigoje Sveikatos priežiūros specialistė – dietistė I. Ragickienė
13. Metinės veiklos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, laukiamų rezultatų numatymas. Gegužė Direktorės pavaduotoja ugdymui
14. Darželio veiklos 2015 – 2016 m.m. analizė ir veiklos perspektyva 2016 – 2017 m.m. Gegužė Direktorė G. Buto

   

Darbo Tarybos nuostatai