Programos

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ

METODINĖS GRUPĖS SUEIGŲ PLANAS 2015-2016 m.m.

 

Tema Turinys Laikas Atsakingi asmenys
2015-2016 m. metodinės veiklos tikslų ir uždavinių formulavimas.

Vaiko adaptacija.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Pedagoginės veiklos planavimas.

  1. 2015-2016 m. Metodinės grupės veiklos plano projekto pristatymas ir analizė.
  2. Pedagogų diskusijos. “Kaip palengvinti vaiko adaptaciją lopšelyje-darželyje?”.
  3. Metodinės rekomendacijos pedagoginės veiklos planavimui grupės žurnaluose.
  4. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 2015-2016 m.m. plano pristatymas.

5. Rugsėjo 1d. – Žinių diena. Minėjimas.

Rugsėjis  

Direktorės pavaduotoja

ugdymui

Grupių auklėtojos

 

 

Mokytojas – atsakingas kompetentingas asmuo 1.      Spalio 5 d. – Mokytojo diena. Minėjimas.

2.      Audito grupės sudarymas

3.      Strateginio plano grupės sudarymas 2015-2019 m.m.

4.      Vaiko gerovės komisijos sudarymas.

5.      Vaiko gerovės komisijos plano aptarimas.

6.      Metinės veiklos plano pristatymas 2015-2016 m.m.

spalis Direktorė

Grupių auklėtojos

Praktinio saugaus eismo įgūdžių įvairiuose amžiaus tarpsniuose ugdymas;

parodų organizavimas;

ugdomosios aplinkos atnaujinimas.

Programos „Zylutė“ papildymas

1.      Grupių pedagoginės veiklos planų analizė.

2.      Pedagogų pasisakymai saugaus eismo įgūdžių ugdymo tema.

3.      Savarankiškų kūrybinių darbų parodų organizavimas įtraukiant įstaigos bendruomenę.

4.      Stimuliuojančios aplinkos grupėse kūrimas, grupės įvaizdžio tobulinimas pagal pasirinktas veiklos kryptis.

5.      Pasirengimas vaikų teatrų festivaliui „Pasakėlė nuo darželio lentynėlės“.

6.      Programos „Zylutė“ aptarimas, pasiūlymai.

Lapkritis  

Direktorės pavaduotoja

ugdymui

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogės

 

Tėvų pedagoginis švietimas.

Darželio vadovo vertinimas.

1.      Kalėdų šventės – tai etnoso dalis.

2.      „Roždestvo“ – rusų kultūros dalis.

3.      Mokyklos vadovo atestacija.

gruodis Direktorė

Grupių auklėtojos

Žiemos sporto šventė,

Ekologinis ugdymas.

  1. Žiemos sporto šventės, įtraukiant bendruomenę ir socialinius partnerius, organizavimas.
  2. Pasirengimas festivaliui „Dainuojantis darželis“.
  3. Ekologinio ugdymo projektas „Ekologinės kultūros ugdymas darželyje“.
Vasaris Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo metodų analizė;

Atvira veikla priešmokyklinėje grupėje.

1.      Idėjos Vasaros sveikatingumo programai.

2.      Pedagogų pasisakymai “Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai grupėse”.

3.      Pasirengimas festivaliui “Slavų vainikas”.

4.      Savianalizės ir savęs vertinimo anketos pildymo analizė.

5.      Pasirengimas atvirai veiklai “Zylutės išskrenda iš lizdo”.

Balandis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Meninio ugdymo pedagogai

Grupių auklėtojos