Strateginis veiklos planas

Metinės veiklos planas 2018-2019-m.m.

Metinės veiklos planas 2017-2018-m.m.

_______________________________________________________________________

ĮVADAS

Švietimo sistemoje nuolat vyksta įvairūs pokyčiai, kurie apima visus švietimo lygmenis, jų ryšius ir įgalina ją funkcionuoti kaip vientisą socialinę sistemą. Dabartinė švietimo reforma reikalauja iš švietimo vadovų ir pedagogų profesionalumo rengiant jaunuomenę gyvenimui ir veiklai žinių visuomenėje.
Kokybinių pokyčių erdvėje formuojasi naujas lopšelio-darželio kaip vaikų ir suaugusiųjų nuolatinės socialinės sąveikos, jų ugdymo(si) institucijos modelis, todėl lopšelis-darželis turėtų gebėti valdyti kaitą, tobulinant ugdytinių gyvenimo ir mokymosi sąlygas, galimybes, sutelkiant pagrindinį dėmesį į kokybišką ugdymą(si).
Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė” strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti lopšelio-darželio veiklą, telkti lopšelio-darželio bendruomenę aktualioms vaikų problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinami lopšeliui-darželiui keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą veiklos kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius.
Rengiant strateginį 2016-2020 metų lopšelio-darželio planą vadovautasi:

ZYLUTĖS STRATEGINIS PLANAS 2016-2020 pilnas dokumentas

_______________________________________________________________________

ĮVADAS Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė“ strateginio plano tikslas – užtikrinti švietimo kokybę, telkti l/d bendruomenę aktualioms vaikų problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti institucijos keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą poreikius atitinkančią kryptį ir prioritetus, plėtoti kaitos pokyčius, užtikrinti mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdimosi ir ugdymo poreikius. Rengiant strateginį 2010-2015 metų planą, remtasi: • Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis; • Vilniaus miesto savivaldybės 2007-2012 metų švietimo strategija; • Lietuvos lenkų tautinės mažumos švietimo raidos strategija (2003); • Lopšelio-darželio bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi ir kt.. L/d strateginį planą rengė darbo grupė, į kurios sudėtį įtraukti: administracija ir pedagogai.

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2010-2015 pilnas dokumentas

2015-2016 veiklos programa

2016 II pusmečio metodinės veiklos planas

Metodinės grupės veiklos planas 2016-2017

________________________________________________________________________