Vidaus darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

 Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė“

Direktoriaus

2013 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu   Nr. V- 10

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO–DARŽELIO „ZYLUTĖ“

 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilniaus lopšelis–darželis „Zylutė“ (toliau tekste – Įstaiga) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo srityje
 2. Įstaigos įsteigimo data, pagrįsta teisės aktais, yra 1977 metų rugsėjo 1 diena.
 3. Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 4. Įstaigos tipas – lopšelis–darželis.
 5. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
 6. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas..
 7. Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės yra lokalinis dokumentas, reglamentuojantis darbuotojų priėmimą, atleidimą, pagrindines pareigas ir teises, darbo sutarčių sudarymą ir šalių atsakomybę, darbuotojų skatinimą ir nuobaudas, darbo režimą, poilsio laiką ir kitus darbo santykius.
 8. Vidaus darbo taisyklių (toliau tekste – Taisyklių) tikslas – padėti racionaliai naudoti darbo laiką, žmoniškuosius ir materialinius išteklius, stiprinti darbuotojų darbo drausmę ir atsakomybę, užtikrinti gerą Įstaigos veiklos organizavimą.
 9. Vidaus darbo tvarkos taisyklės, suderinus su darbuotojų atstovais, įsakymu tvirtina Įstaigos vadovas.
 10. Taisyklių pakeitimai, papildymai vykdomi ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinimo.
 11. Taisyklės yra privalomos visiems Įstaigos darbuotojams ir taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

 1. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

 1. Darbo sutarties sudarymo, keitimo, nutraukimo sąlygos reglamentuotos LR Darbo kodekso straipsniuose.
 2. Darbuotojus į darbą priima ir atleidžia direktorius galiojančių įstatymų tvarka. Įsidarbinant direktoriui pateikiama :
  • socialinio draudimo pažymėjimas, o įsidarbinant pirmą kartą – pažyma;

13.2. pasas;

 1. Priimdamas į darbą direktorius privalo :
 1. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal galiojančius įstatymus.
 2. Atleidimo iš darbo dieną administracija privalo su juo atsiskaityti.
 3. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena.

 

III. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO IR DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS.

 

 1. Darbuotojų teisės:

18.1. reikalauti, kad Įstaigos administracija užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą;

18.2. atisakyti dirbti, jeigu yra pavojus saugai ir sveikatai;

18.3. atleidžiant darbuotoją iš darbo, atsiskaitymą gauti paskutinę darbo dieną;

18.4. gauti informaciją iš Įstaigos, susijusią su darbuotojo darbo santykiais;

18.5. kreiptis į Įstaigos administraciją žodžiu ar raštu darbo sutarties klausimais;

18.6. gauti nustatytą užmokestį už atliktą darbą;

18.7. kelti kvalifikaciją;

19.8. teisę į kasmetines, papildomas, tikslines, nemokamas atostogas darbo kodekse nustatytomis sąlygomis.

 1. Darbuotojų pareigos:

19.1. atsakyti už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir saugumą visą jų buvimo Įstaigoje laiką ar už jos ribų, jei darbuotojai pagal Įstaigos nustatytą tvarką išvyko už jos ribų;

19.2. dorai ir sąžiningai atlikti pareigas, laikantis pareigybinių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų ir nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių; darbdavio ir administracijos nurodymų;

19.3. laikytis tvarkos ir darbo drausmės (laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, laiku ir tiksliai vykdyti įpareigojimus, visada būti atidiems darbe su vaikais, mandagiems su ugdytinių tėvais, bendradarbiais);

19.4. griežtai laikytis saugumo technikos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

19.5. palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje ir jos patalpose bei teritorijoje. Paskutinis išeidamas iš darbo patalpų darbuotojas turi patikrinti, ar gerai uždaryti langai, išjungti šviesą, užrakinti duris. Darbo vieta turi būti paliekama švari, tvarkinga;

19.6. saugoti ir tausoti įstaigos nuosavybę: įrengimus, inventorių, vaizdines mokymo priemones, žaislus. Taupyti materialinius resursus – vandenį, elektrą, valymo priemones, inventorių ir kt.;

19.8. darbuotojams draudžiama atvykti į darbą neblaiviam ar apsvaigusiam, Įstaigoje darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas ar svaigintis jomis;

19.22. darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje nebūtų pašaliniai asmenys. Draudžiama pašaliniams asmenims būti grupėse be direktoriaus leidimo. Draudžiama personalui atsivesti savo vaikus, giminaičius į grupes be direktoriaus leidimo;

19.23. darbuotojai neturi laikyti jokių maisto produktų, gėrimų matomoje vietoje, aptarnavimo vietose;

19.24. draudžiama savo nuožiūra, be vadovo leidimo keisti darbo grafiką.

 1. Darbdavio pareigos:

20.1. Laikytis darbo sutartyje sulygtų sąlygų.

20.2. Užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.

20.3. Kontroliuoti, kaip laikomasi sanitarijos ir higienos normų, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, pareiginių instrukcijų ;

20.4.Visokeriopai stiprinti darbo drausmę, imtis priemonių prieš darbo drausmės pažeidėjus.

20.5. Tobulinti ugdymo procesą, skatinti ir diegti gerąją darbo patirtį, vykdyti švietimo reformą, skatinti sistemingai kelti pedagogų teorinį lygį ir dalykinę kvalifikaciją, padėti pedagogams ruošiantis atestacijai, sudaryti sąlygas darbą derinti su mokslu [ vadovautis LR DK ].

20.6. Palaikyti gerą darbo ir kūrybos nuotaiką, skatinti darbuotojus bendradarbiauti ir dalyvauti įstaigos valdyme, sudaryti savivaldos organams reikiamas sąlygas vykdyti jiems savo įgaliojimus, jautriai reaguoti į darbuotojų reikalavimus, pareiškimus, teikti jiems lengvatas ir pirmumo teises pagal numatytus įstatymus.

 

 1. BENDRIEJI TVARKOS REIKALAVIMAI LOPŠELIO-DARŽELIO

AUKLĖTINIAMS IR JŲ TĖVAMS

 

 1. VAIKAS TURI TEISĘ:

21.1. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių konvekcijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis;

21.2. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

21.3. į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;

21.4. gauti geros kokybės ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;

21.5. į nešališką ugdymosi pasiekimų vertinimą;

21.6. į saviraiškos laisvę;

21.7. perimti tautos kultūros pagrindus, papročius, tradicijas;

21.8. į talentų ir gabumų ugdymą.

 

 1. VAIKŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:

22.1. būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;

22.2. derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;

22.3. priimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

22.4. gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, teikti pagalbą silpnesniam ir artimam;

22.5. tausoti, branginti lopšelio-darželio inventorių, žaislus;

22.6. laikytis lopšelio-darželio režimo.

 

 1. TĖVAI (GLOBĖJAI) TURI TEISĘ:

23.1. Švietimo įstatymo nustatyta tvarka pasirinkti ikimokyklinio ugdymo įstaigą;

23.2. gauti informaciją apie lopšelyje-darželyje vykdomas švietimo programas, ugdymo formą, metodus, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;

23.3. dalyvauti parenkant vaiko ugdymo programą, ugdymo formą;

23.4. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ugdymas;

23.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikloje, vaiko ugdymo procese; teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo; gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir pasiekimus;

23.6. naudotis specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis.

23.7. Nevesti vaiko į lopšelį – darželį dėl pateisinamų priežasčių (vaiko ligos, tėvų poilsio dienų,

tėvų atostogų, tėvų ligos), nevesti vaiko į lopšelį – darželį vasaros laikotarpiu nuo 06-01 iki 08-31.

 

 

 1. TĖVAI (GLOBĖJAI) PRIVALO:

24.1. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

24.2. bendradarbiauti su lopšelio-darželio vadovu, pedagogais ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo bei sveikatos priežiūros klausimus;

24.3. nustatyta tvarka laiku atlyginti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje, mokestį sumokėti iki mėnesio 25 d.;

24.4. laikytis lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos;

24.5. mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvą ir atsakomybę;

24.6. apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį informuoti auklėtoją iki 8.15 val. arba iš anksto; nepranešus apie vaiko neatvykimą, vaikas žymimas kaip esantis;

24.7. už praleistas dienas pristatyti pateisinamąjį dokumentą arba pažymą iš poliklinikos forma F/094-a;

24.8. 6 – 7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą;

24.9. kontroliuoti ir, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesį; jeigu vaiko elgesys kelia pavojų kitiems vaikams ir trikdo pedagogų darbą, tėvai privalo kreitis į atitinkamos srities specialistus, kitu atveju vaiko buvimo darželyje klausimas bus sprendžiamos įstaigos Taryboje;

24.10. suteikti visą reikiamą informaciją apie vaiko sveikatą, jo stipriąsias ir silpnąsias puses, mėgiamus žaidimus, maitinimosi ypatumus ir kt.;

24.11. vaiką atvesti į grupę sveiką, švarų, tvarkingai aprengtą, ir padėti jam pasiruošti dienai;

24.12. esant ligos požymiams: aukšta temperatūra, žalios spalvos pūlingos išskyros iš nosies, ašarojančios akis, aštrus kosulys, viduriavimas, vėmimas ir kt. – vaikai į darželį nepriimami;

24.13. suteikti įstaigos darbuotojams teisę tikrinti švarą ir iškilusias problemas (dėl švaros, parazitų rūbuose ir plaukuose), spręsti nedelsiant, rūpintis, kad laiku būtų patikrinta vaiko sveikata ir pateikti lopšeliui – darželiui reikiamą informaciją;

24.14. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, lopšelio – darželio savivaldoje;

24.15. esant galimybei talkinti lopšeliui – darželiui tvarkant jo aplinką, organizuojant lopšelio – darželio renginius, remiant labdaros ir paramos akcijas;

24.16. laikytis kultūringo elgesio taisyklių su lopšelio – darželio darbuotojais ir ugdytinių tėvais;

24.17. neleisti eiti į lopšelį-darželį mažamečiams vaikams vieniems arba su kitais nepilnamečiais vaikais;

24.18. draudžiama neštis į lopšelį-darželį vaistus ir laikyti juos vaikų spintelėse;

24.19. draudžiama neštis į lopšelį-darželį maistą, saldumynus, laikyti vaikų spintelėse;

24.20. draudžiama (nesuderinus su pedagogu arba negavus administracijos leidimo) lankytis grupių patalpose užsiėmimo metu arba kitaip trikdyti auklėtojų darbą.
 

 1. DARBO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS

 

 1. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam prilyginami laikotarpiai.
 2. Į darbo laiką įeina:

26.1. faktiškai dirbtas darbo laikas, budėjimas darbe;

26.2. tarnybinės komandiruotės;

26.3. laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams , saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti;

26.4. privalomų medicininių apžiūrų laikas;

26.5. kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centre;

26.6. nušalinimo nuo darbo laikas, jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbotvarkėje tvarkos;

26.7. prastovos laikas;

26.8. kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai;

 1. Į darbo laiką neįeina:

27.1. pravaikšta;

27.2. neatvykimas į darbą administracijai leidus;

27.3. valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba;

27.4. nedarbingumo laikas;

27.5. kassavaitinis poilsis, šventės ir atostogos;

 1. Įstaigos darbuotojams yra nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviejų dienų poilsiu. Sargo darbas organizuojamas pagal darbo grafiką.
 2. Darbo grafikas, kurį tvirtinta direktorius, sudaromas pusmečiui. Visi lopšelio-darželio darbuotojai privalo dirbti pagal sudarytą darbo grafiką. Darbo grafikas parengiamas ir tvirtinamas prieš dvi savaites iki pusmečio pabaigos.
 3. Pedagogams (auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, meninio ugdymo mokytojams) darbo laiko trukmė per savaitę nustatyta LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.
 4. Įstaigos darbuotojams (išskyrus pedagogus) nustatyta 40 val. trukmės 5 darbo dienų savaitė.
 5. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus darbuotojų dirbančių 0,5 etato.
 6. Administracijos darbuotojų darbo laikas yra nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 7. Grupėse dirbantiems darbuotojams laikas pavalgyti skiriamas vaikų pietų maitinimosi metu pagal grupių režimą. Darbuotojams, negalintiems palikti darbo vietos dėl darbo pobūdžio, suteikiama galimybė pavalgyti darbo metu.
 8. Administracijos darbuotojams ir darbuotojams, dirbantiems ne grupėse, skiriamos 10 min. trukmės kavos pertraukėles nuo 9 val. ir nuo 14 val. Šių pertraukų trukmė įskaitoma į darbo laiką.
 9. Grupėse dirbantiems darbuotojams kavos pertraukėlės skiriamos nuo 8 val. 45 min.. ir nuo 14.00 val.
 10. Naktiniam sargui darbas organizuojamas pagal sudaromą darbo grafiką.

 

 1. POILSIO LAIKAS

 

 1. Poilsio laikas – tai įstatymu reglamentuotas laikas, kurį darbuotojas gali naudoti savo nuožiūra.
 2. Pagal DK 157 str. poilsio laikas yra:
 3. 1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti;
 4. 2. papildomos pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) metu;
 5. 3. paros nepertraukiamas poilsis tarp darbo dienų (pamainų);
 6. 4. savaitės nepertraukiamas poilsis;
 7. 5. kasmetinis poilsis (švenčių dienos, atostogos)
 8. Pietų pertrauka pavalgyti ir pailsėti skiriama nuo 12 val. iki 12 val. 45 min. .
 9. Auklėtojų padėjėjoms pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti skiriama nuo 13.00 val. iki 14.00 val.
 10. Įstaigoje nedirbama šiomis švenčių dienomis:

42.1. sausio 1 – ją.- Naujųjų metų dieną.;

42.2. vasario 16 – tą – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.;

42.3. kovo 11 – tą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;

42.4. sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykų dienomis;

42.5. gegužės 1 – ą – Tarptautinę darbo dieną;

42.6. pirmą gegužės sekmadienį – Motinos dieną;

42.7. birželio 24 – tą – Rasos ir Joninių dieną;

42.8. liepos 6 – tą – Valstybės dieną;

42.9. rugpjūčio 15 – tą – Žolinę;

42.10. lapkričio 1 – ąją – Visų šventųjų dieną;

42.11. gruodžio 25 – ąją ir 26 – ąją Kalėdų dienomis

 1. Dienos, įstatymu paskelbtos atmintinomis dienomis, yra darbo dienos.
 2. Kasmetinės atostogos, papildomos atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis LR Darbo kodekso reikalavimais.

 

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS

 

 

 1. Darbuotojų skatinimas vykdomas pagal įstaigos „Darbuotojų skatinimo tvarką“ .
 2. Darbuotojams, pažeidusiems šias Taisykles ar kitus jų veiklą reglamentuojančius dokumentus, jei jie su jais buvo supažindinti pasirašytinai, skiriamos drausminės nuobaudos.
 3. Už darbo drausmės pažeidimus taikomos drausminio poveikio priemonės, kurias numato įstatymai.
 4. Skiriamos šios drausminio poveikio priemonės:

48.1. pastaba;

48.2. papeikimas;

48.3. atleidimas iš darbo.

48.4. Prieš skiriant nuobaudą iš darbuotojo turi būti pareikalauta, kad jis pasiaiškintų raštu.Darbuotojo atsisakymas rašyti pasiaiškinimą netrukdo jam skirti nuobaudą.

 1. Šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu yra laikoma:

49.1. pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusužengiama darbo pareigoms, nustatytai darbo tvarkai;

49.2. neleistinas elgesys su ugdytinių tėvais, bendradarbiais, ugdytiniais, konstitucinių teisių pažeidimas;

49.3. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių;

49.4. darbuotojo atvykimas į darbą arba buvimas darbe neblaiviam, apsvaigus nuo alkoholinių, narkotinių ar toksinių medžiagų;

49.5. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną;

49.6. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai yra privalomi;

49.7. vaikų palikimas be priežiūros, nustatytos darbo laiko tvarkos nesilaikymas;

49.8. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;

49.9. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas.

 

VIII. ETIKA

 

 1. Darbuotojai savo elgesiu turi reprezentuoti įstaigą:

50.1. turi būti vengiama intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žemi­nančią informaciją, turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai;

50.2. darbuotojams draudžiama įstaigoje vartoti necenzūrinius žodžius;

50.3. darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, apranga turi būti tvarkinga, švari.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.
 2. Pagal Įstaigoje nustatytą tvarką su Taisyklėmis supažindami visi jos darbuotojai pasirašytinai.
 3. Naujai priimami darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami priimant juos į darbą.
 4. Taisyklių papildymas, pakeitimas vykdomas ta pačia tvarka kaip ir naujų parengimas: papildymų, pakeitimų projektai suderinami DK nustatytais reikalavimais ( su darbuotojų atstovais)..
 5. Patvirtintos Įstaigos Taisyklės skelbiamos jos interneto svetainėje adresu talpinamos įstaigoje darbuotojams prieinamoje vietoje.

 

__________________________

 

 

 

APSVARSTYTA:

 

Visuotiniame darbuotojų susirinkime

2013 m. rugsėjo 30 d.