Vizija, Misija, Prioritetai, Vertybės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti

2022-2023 m. m. mūsų prioritetai:

1. Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Dalijimasis gerąja patirtimi.
2. Fizinio aktyvumo stiprinimas, kūrybiškumo, naujų ugdymo galimybių taikymas lauko erdvėse.
3. Ankstyvojo amžiaus vaikų higienos/savitvarkos įgūdžių ugdymas darželyje, jų svarba
šiuolaikiniame kontekste.

 

 

Vizija.  Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo paslaugas įstaiga, siekianti ugdyti savarankišką, atsakingą, stiprią motyvaciją tobulėti turinčią asmenybę.

 

Misija. Per 2021–2025 m. laikotarpį sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. Ugdyti harmoningą, dorą, kultūringą, socialiai  aktyvų Lietuvos  Respublikos pilietį, sudarant jam prielaidas sėkmingam tolesniam mokymuisi mokykloje.

 

  Filosofija. Vaikas vertinamas kaip individuali asmenybė, turintis savo poreikius, interesus, gebantis mokytis ir kaupti patirtį.

 

    Prioritetinės sritys: