Vizija, Misija, Prioritetai, Vertybės

VIZIJA

Lopšelis-darželis „Zylutė“ – šiuolaikiška ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucija, gebanti kokybiškai teikti ugdymo ir švietimo paslaugas, grindžiamas rusų, lenkų ir lietuvių tautų kultūros vertybėmis.

MISIJA

Šiuolaikinė ikimokyklinė įstaiga, kuri atsižvelgdama į vaikų, šeimos poreikius ir susitarimą su bendruomene plečia teikiamų paslaugų spektrą, skatina kūrybinę vaiko saviraišką, stiprina šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką.

FILOSOFIJA

Vaiko ugdymas – vientisas procesas, paremtas natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save, laisvai renkantis veiklą.
Užtikrinti didžiausią galimybę vaikui dirbti rankomis, galva, širdimi ir jaustis kūrėju.

PRIORITETAI

Kokybiškas, į vaiko kompetencijas orientuotas ugdymas.
Veiksmingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti

2015-2016 m. m. mūsų prioritetai:

  1. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermė-motyvuotas, kompetentingas, atsakingas pedagogas;
  2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;

VERTYBĖS

Tautinių mažumų tradicijų puoselėjimas;
Vaiko poreikiams pritaikyta ir šiuolaikiškai aprūpinta edukacinė aplinka;
Kiekvieno darbuotojo nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas;
Dalinimasis pedagogų darbo patirtimi darželyje ir miesto mastu.